Jaké jsou náklady českých obcí na směsný a tříděný odpad?

Různé druhy obalů jsou už neodmyslitelnou součástí každodenního života. S tím, jak roste spotřeba nejrůznějšího zboží, narůstá i objem vyprodukovaných odpadů. To s sebou přináší nemalé náklady na jejich odstranění a v ideálním případě na recyklaci a další využití. Pro obce znamená správa odpadového hospodářství náročný proces, spojený s významnými náklady. Nalezení efektivního řešení nakládání s odpady je proto nezbytné nejen z hlediska ochrany životního prostředí, ale také s ohledem na udržitelnost a ekonomickou stabilitu místních samospráv. Efektivní odpadové hospodářství vyžaduje komplexní přístup, inovativní technologie a především zapojení občanů do třídění odpadů.

Náklady na odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství obcí v České republice čelí nárůstu nákladů, což může mít značný dopad na jejich ekonomickou situaci a rozpočty. Jak se můžeme dozvědět z „Přehledu ekonomických ukazatelů v odpadovém hospodářství“, který každoročně připravuje Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s., v roce 2022 průměrné náklady na odpadové hospodářství na jednoho obyvatele dosáhly výše 1 319 Kč, což představuje zvýšení o 621 Kč ve srovnání s rokem 2006. Náklady na sběr jedné tuny tříděného odpadu přitom dosáhly v průměru 6 157 Kč. Největší část (49 %) celkových nákladů je vynakládána za sběr a svoz směsného komunálního odpadu (SKO). Následuje sběr a svoz tříděných odpadů, které tvoří 23 % nákladů.

Tento „Přehled ekonomických ukazatelů v odpadovém hospodářství“ vzniká na základě dotazníkového šetření, kterého se v roce 2022 účastnilo 5 682 obcí, které pokrývají skoro 99 % obyvatel ČR.

Třídění odpadů má smysl

Nárůst nákladů zejména na svoz směsného komunálního odpadu vedou zejména v poslední době v mnoha obcích ČR zastupitele k provádění analýzy SKO, aby zjistili, jak důkladně obyvatelé třídí odpad, a dokázali najít další řešení k efektivnějšímu třídění.

Existuje totiž mnoho důvodů, proč bychom měli naše odpady více třídit. Směsný komunální odpad často obsahuje materiály, které lze znovu využít, buď prostřednictvím recyklace nebo při výrobě energie – tepla či elektřiny. Nesprávné nakládání s tímto odpadem znamená zbytečnou ztrátu cenných zdrojů, protože SKO často končí nevyužitý na skládkách.

V souladu s deklarovanými cíli Evropské unie se navíc očekává zvyšování poplatků za ukládání směsného komunálního odpadu, což má podporovat přechod společnosti k udržitelnějšímu a ekologičtějšímu nakládání s odpady. Tyto změny jsou směřovány k podpoře přechodu od lineární ekonomiky k oběhovému hospodářství, známému též jako cirkulární ekonomika.

Příjmy obcí z odpadového hospodářství

Odpady pro obce ale neznamenají pouze náklady, obci můžou přinášet také příjmy. Jedním ze způsobů, jak města a obce částečně hradí náklady navázané na odpadové hospodářství, jsou poplatky od občanů, které v roce 2022 činily v průměru 606 Kč na obyvatele.

Dalšími příjmy obcí mohou být úhrady za odpady od rekreantů či majitelů rekreačních objektů, poplatky od živnostníků podnikajících v obci, finanční odměny za sběr textilu, z prodeje druhotných surovin, od kolektivních systémů, například při sběru vyhozených elektrických zařízení, úhrady jiných obcí za možnost využívání sběrného dvora, tzv. kompenzační platby za umístění skládky odpadu ve svém katastru a odměny od systému EKO-KOM za provoz míst zpětného odběru. Všechny příjmy rozhodně nejsou zanedbatelné, za rok 2022 získaly české obce těmito způsoby dohromady průměrně 918 Kč na obyvatele. Mohly tak pokrýt velkou část z nákladů na odpadové hospodářství.

Závěr

Efektivní přístup k odpadovému hospodářství vyžaduje zvýšení míry třídění odpadu, což výrazně usnadní recyklaci a následně i sníží objem odpadu končícího na skládkách. Je také nezbytné efektivně využívat zdroje, které jsou z odpadu získávány. Recyklace a energetické využívání materiálů a surovin z odpadu představují ekonomicky i ekologicky výhodné způsoby, jak odpad efektivně využít.

Důležitým prvkem snižování nákladů na odpadové hospodářství je i podpora předcházení vzniku odpadu v souladu s myšlenkou hierarchie nakládání s odpadem. To zahrnuje iniciativy na minimalizaci používání obalových materiálů, podporu znovu použitelných a recyklovatelných materiálů a celkovou osvětu o udržitelném životním stylu. Čím méně odpadu vznikne, tím méně je potřeba jej zpracovávat a likvidovat, což snižuje jak ekologické, tak ekonomické dopady.

Redakce
Budeme rádi, když nám zašlete svůj názor nebo zkušenosti.

Přidejte komentář

Komparito.cz
Logo
Enable registration in settings - general
Srovnat produkty:
  • Celkem (0)
Srovnat